The project

Het project

Spiral beoogt de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s voor toekomstige leraren primair onderwijs van de deelnemende Europese universiteiten en hogescholen te versterken door een kader te scheppen wat elke deelnemende opleiding in staat stelt een gemeenschappelijk referentiekader, opgebouwd uit  evaluatieformats, kwaliteitskaarten, vaardigheidskaarten en een mobiliteitsgids,  gedurende de looptijd van het project, aan te passen aan de procedures en kwaliteitsstandaarden van hun eigen land terwijl de best practices gehandhaafd blijven.  Het is de bedoeling dat wanneer het project zelf ten einde loopt, meer landen geinspireerd zijn geraakt door de ondernomen activiteiten en de resultaten ervan en hierdoor zelf aspiraties ontwikkelen een dergelijk project op te zetten. Als resutaat vanmobiliteitsprogramma’s  in het buitenland voor zowel stafleden als leraren opleiders zullen de kwalitieit van de opleidingsprogramma’s voor leraren primair onderwijs  In Europesche instituten voor hoger onderwijs (HEI), kwalitatief versterken door het delen van  goede praktijkvoorbeelden en het bijstellen van benodigde vaardigheden om les tegeven in een basisschool in de 21ste eeuw.

Het is de bedoeling dat de samenwerking over grenzen heen op verschillende vorm zal krijgen in het huidige project:

1. Een breed spectrum praktijkonderzoek met betrekking tot uitwisselingsprogramma’s in Europa en daarbuiten, uitgevoerd in 5  Europese landen.                                                                                

2. het opstellen van een gemeenschappelijk Europees referentiekader , een samenwerkingsactiviteit van alle partners.                                                                                                       

3. ontwikkelen van een Europees online platform door experts van verschillende universiteiten.                                                                                                                                                                       

4. opstellen van een studie naar het effect van mobiliteit door alle project partners gebasseerd op de buitenlandstages van studenten leraar primair onderwijs in Europa.                

5. publicatie van beleidsaanbevelingen zowel op nationaal als op Europees niveau, in samenwerking geschreven door alle partners.   

Verder zal  mobilitietsinitiatievormgegeven in een buitenlandstage voor een beperkt aantal lerarenopleiders en studenten gedurende elk jaar dat het project loopt,  het mogelijk maken dat elk land beter begrijpt hoe zij hun eigen opleidingsprogramma beter kunnen afstemmen en hoe mobiliteit in hun eigen curriculum kan worden geintegreerd adaptiever te maken en een stage in het buiteland als onderdeel in hun curriculum op te nemen met als doel deze buitenlandstage een zo belangrijk en verplichtend mogelijk karakter te geven  om zo tegemoet te komen aan  de behoeften van het leraarschap vandaag en in de toekomst. Deze korte buitenlandstages zullen plaatsvinden in een van de 5 deelnemnde Europese landen.

Het doel van de mobiliteit voor lerarenopleiders is gecertificeerde leraren op te leiden die inzicht hebben in de specifieke kenmerken van het educatiesysteem en in evaluatie en toetsings mogelijkheden in lerarenopleidingen van andere Europese landen. Deze trraining, die gegeven worden door collega’s van de projectpartners aan een publiek samengesteld uit lerarenopleiders van partner universiteiten en hogescholen, zal een keer per jaar plaatsvinden en zal het pad effenen voor discussies over het gedeelde referentiekader en zo een gelegenheid bieden voor feedback op de binnen het poroject ontwikkelde instrumenten.

Een beperkt aantal studenten van de lerarenopleiding zullen een twee weken durende uitwisseling op een partner universiteit of hogeschool hebben. Deze interculturele ervaring zal ten goede komen aan zowel de student als het opleidingsinstituut aangezien de studenten door een buitenlandse docent beoordeeld zullen worden en hiermee de mogelijkheid bieden de  instrumenten ontwikkeld als onderdeel van het gemeenschappelijke referentiekader,  te testen. Hierdoor zullen studenten vertrouwen krijgen in een professionele inteculturele  en multilinguale omgeving en naar huis terugkeren met versterkte vaardigheden die zichtbaar gemaakt worden in de Mobiliteitsimpact studie.

Het wordt steeds belangrijker  om in te spelen op het veranderende landschap van het leraarschap in de 21ste eeuw en opleidingen en juist afgestudeerden toe te rusten met de benodigde professionele linguistische en interculturele instrumenten om opleidingsprogramma’s te moderniseren. de partners van dit project – allemaal experts op het terrein van het opleiden van leraren, taal, pedagogiek en curriculumherziening, hebben er vertrouwen in dat ze participeren in een zeer de moeite waard strategisch partnerschap dat de lat hoog legt aangaande innovatieve praktijken in opleidingsprogramma’s in heel Europa. Afgestudeerden zullen getrained zijn om te werken aan de doelen die gesteld zijn door de vergadering van de Europese Raad van Barcelona  van maart 2002, welk vraagt om tenminste twee vreemde talen aan te leren op jonge leeftijd, en zij zullen scholing gehad hebben op het intercultulturele vlak wat eerder niet beschikbaar was voor hun gelijken

De eerder genoemde Raad van Barcelona van maart 2002 heeft ook opgeroepen tot een verbetering van de basisbekwaamheden. Het SPIRAL project doelt op het gebruik van innovatieve werkvormen in de vorm van blende learning en een digitale leeromgeving die beschikbaar is voorzowel opleiders als studenten en universiteiten en hogescholen. Zowel studenten als lerarenopleiders zullen in de gelegenheid gesteld worden om hun basisvaardigheden en professionele bekwaamheden te vervolmaken. vaardigheden als linguïstische competenties en initiatief-nemen zullen sterk ontwikkeld worden door de leer- en trainingsactiviteiten.

 

Spiral - Partners - Universidad de Alcala-01
Spiral - Partners - Universitat Hamburg-01
Spiral - Partners - Hogeschool van Arnhem en Nijmeg-01